Sunday, 22 November 2015

Almanaque católico 2016

PASIUNA
Benedictus Deus nomenque sanctum eius ! Bulahan ang Dios ug ang Iyang balaang Ngalan!

Sa kanhiay pa, ang almanaque católico mao ang talamdan sa mga matinumanong cristianos niining bulahan tang kapupud-an sa Pilipinas, tungod kay ang maong almanaque mao man ang hinubad ug giyanong mugna sa directorio kun ordo del divino oficio nga ginapatik kaniadto sa mga kadagkuan sa atong mga diócesis.
Almanaque católico 2016
Dili ikalimod nga labihang daku kaayo ang kapuslanan niining almanaque. Gikapuslan kini sa mga mananagat kay anaa sa almanaque ang mga adlaw kun kanus-a mosubang ang bulan. Gikapuslan kini sa mga mag-uuma kay anaa sa almanaque ang kalihokan sa panahon. Gikapuslan kini sa mga nagtamod sa mga balaang balaod ug sa maayong pamatasan sa Santa Iglesia kay nahilatid man sa almanaque ang mga tulumanon nga angay subayon sa hingkod nga cristiano. Gikapuslan kini sa mga banay kay anaa man sa almanaque ang santoral kun calendario sa mga santos nga sarang himoong sangay kun onomástico sa mga puyang bunyaganan. Hilabi pang gikapuslan kini sa mga cristianos nga, tungod sa mga kakulian ug kahimtang nila sa kinabuhi dili makasimba matag domingo, kay gikalangkoban man kini sa mga sinulat ug mga balatokan nga isip catecismo makaugmad ug makapaugat sa sinayran nga pagtoo, ug dili sa mga tootoo kun mga bakak nga tinohoan nga gipalakat sa mga ulipon ni Satanás. 

Tinuod nga wala mahanaw sa kapulihay ang almanaque human sa mga maidlot nga panghitabo sulod sa Santa Iglesia human sa Segundo Concilio Vaticano, apan kini wala na pagagamita sumala sa ginamitan niini kaniadto. Pait pamalandongon nga gipasagdan nato nga maugdaw sa kalayo sa pagbag-o ang mga lumulungtad nato nga mga hinagiban sa pagbansay sa pagtoo—tin-aw nga dili lamang kining maong almanaqueha kun dili lakip ang uban pang dili na magsigo dinhi kun hisgotan pa nato—nga sinunod pa nato isip kabilin sa atong mga lintunganay sa pagtoo.

Pila ka tuig nga daw langyaw sa kamingawan ang karaang misa sa Santa Iglesia sa kaugalingon niining panimalay, gikutikuti ug gilisodlisod pagmaayo sa mga tawo nga angay unta maoy mopanalipod niini. Apan kaniadtong adlaw sa 7 de julio sa tuig 2007, nagpakanaog ang atong Papa Benito XVI, nga karon emérito na, ug usa ka carta apostólica nga nagmatuod ug nagbutyag nga ang karaang misa kun ang misa sa kanunay wala wagtanga.

Busa, alang sa luksong tuig 2016, naghikay kita niining almanaque aron sa pagpatik niini alang sa paggamit sa mga igsoon tang cristianos. Nunot kita sa katuyoan sa mga kanhi tighikay sa mga almanaque nga gikapuslan sa atong mga katigulangan, nga mao ang pagsantos sa atong kinabuhi sa matag adlaw natong pagpuyo dinhi sa yuta, aron, tinabangan sa kalulot ug puangod sa Ginoo, human kita mapasaylo sa atong mga kalapasan ug kasal-anan, madangat gayud nato ang langit nga mao ang matuod natong puluy-anan.

Ut in ómnibus laudetur Dominus. Aron sa ngatanan pagadayegon ang Ginoo.

Ang Naghikay
fiesta de San Benito abad
21 de marzo de 2015
Ut in omnibus laudetur Dominus.

No comments:

Post a Comment