Tuesday, 11 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José

Maynila, ika-2 ng abril ng taong 1881, pinahintulutan ni Don Luis Remedios, presbítero at prebendado ng Santa Iglesia Catedral ng Maynila at tagalihim ng cámara at gobierno ng arzobispado, na malimbag ang siping-kamay na kinalamnan ng sumusunod na pagsisiyam. Kinasihan itong pagsisiyam na ito ng Kagalanggalang at Kabunyibunying Fray Pedro Payo, metropolitano ng sangkapuluan, ng walumpung araw na indulgencia sa bawat araw na dadasalin ng pagsisiyam bunsod ng pangilin ng kanyang pagkapintakasing Maluwalhating Patriarca at Esposo ng Kamahalmahalang Virgen María na ating Ina, sa ika-19 ng marzo ng bawat taon.

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin.

Pagkatapos ng pitong Ama namin, pitong Aba, Ginoong María at pitong Gloria Patri na dadasalin matapos ang hindi nagbabagong Panalangin sa araw-araw, isusunod na tanging Panalangin sa bawat araw na napapalitan:


Pagkatapos ng Panalangin sa bawat araw, isunod ang mga panapos na panalangin. Pasiglahin ngayon ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob sa maluwalhating Patriarca San José ang biyayang bukod na ninanasa, at inaasahang makakamtan: at saka ang sumusunod na Huling panalangin sa araw-araw.

Isusunod dito and Antífona at ang Panalangin, at saka dadasalin o aawitin ang mga Dalit.

No comments:

Post a Comment