Monday, 17 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José VIII

Ikawalong araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikawalong araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na parating nalulumbay sa pagmamasid na ang mahal na katawan ng Kalinislinisang Jesús ay tumutubo at lumalaki, sapagka’t malalarawan sa loob mo at parang nakikita araw at gabi ang mababangis na hirap, na dadalitain ng kaniyang pagkatao sa mahal na pasión at pagkamatay niya sa Cruz; alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na kaaliwan at ligaya ng kaluluwa mo, sa pagninilay ng mga dakilang biyaya ng gracia at kaluwalhatian, na makakamtan ng sangkatauhan sa pasión at kamatayan ng Mananakop natin, iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios na matutuhan naming pasalamatan ang dinalita niyang lahat dahilan sa amin sa kamahalmahalang katawan niya, at pagpilitang sawatain ang mga pitang hindi matuwid ng mga katawan namin, at umalinsunod sa mahal niyang loob sa anumang lumbay at hirap, at gayundin ang biyayang bukod na ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung mararapat sa kaluwalhatian ng Dios at sa kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment