Sunday, 16 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José VII

Ikapitong araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikapitong araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na nagdamdam ng malaking kasakitan sa puso, niyong si Jesús ay sumapit sa ikalabindalawang taon ng kaniyang buhay, sapagka’t nawala sa iyo paglabas ninyo sa Jerusalén at nakaragdag ng hapis mo ang hindi masabing lumbay ng iyong mahal na Esposa, at kayong dalawa ay nananangis at nanlulumo sa kapighatian at kasakitan, at hindi ninyo nakikita ang Niño Dios na hinahanap sa buong bayan: alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na ligayang kaluluwa mo at ng Kabanalbanalang María, at pagpasok ninyo sa Templo, niyong makaraan ang tatlong araw ng paghanap, ay nakita ninyo si Jesús, na nakaupo, at banayad na nakikinig, at nagtuturo ng karunungan ng langit sa mga pantas na kaharap, iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios, na ipagkaloob niya sa amin ang pananatili sa gracia, at kung kami ay mapahamak sa pagkakasala, ay matutuhan naming hanapin si Jesús sa tunay na pagsisising contrición at sa tapat na confesión, nang makamtan namin ang panonood sa kaniya sa templo ng langit; at gayundin ang tanging inaasahan namin sa pagsisiyam na ito, nang lalong matanyag ang kaluwalhatian ng Dios at ang kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment