Saturday, 15 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José VI

Ikaanim na araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikaanim na araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na nagdamdam ng malaking lumbay sa puso, sapagka’t niyong ikaw ay bumalik sa lupang Israel galing sa Egipto, ay nabalitaan mo sa daan, na ang Hari sa Judea ay si Arquelao, anak ni Herodes; at ikaw ay naligalig at natakot, baka ituloy niya ang pagpatay sa Niño Dios, na inakala ng kaniyang Ama; alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na ligaya ng kaluluwa mo, niyong sabihin sa iyo ng Ángel, na isama mo si Jesús at si María sa Nazaret, at kayo ay tumahan doon at mamahay, at huwag matakot, iniaamo namin sa iyo ipanalangin mo kami, at hingin mo sa Dios, na matutuhan naming lisanin ang madilim na Egipto ng masasamang ugali at ang mga panganib ng pagkakasala, at ang aming mga puso ay mahanda at maging tahanan parang sariling bahay ni Jesús: at gayundin naman ang biyayang bukod na ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung mararapat sa kaluwalhatian ng Dios, at sa kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment