Friday, 14 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José V

Ikalimang araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikalimang araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na nagdamdam ng malaking kasakitan sa puso, niyong sabihin sa iyo ng Ángel, na ikaw ay lumakad na madali at pumaroon sa Egipto, kasama si Jesús at ang Kabanalbanalang Ina niya, sapagka’t si Jesús ay hinahanap at talagang papatayin ng mabangis na Haring Herodes; at nakahapis naman sa iyo ang kasalatan at ang madlang hirap at panganib, nadinalita ng Niño Dios at ng kaniyang mahal na Ina sa mga ilang at salungahing masukal, na dinaanan ninyo sa ganoong habang paglalakbay: alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na ligaya ng kaluluwa mo, pagpasok sa Egipto, at nakita mo na ang mga ídolos, na sinasamba sa lupang yaon, ay linayasan ng Demonio, nabuwal at nasira sa harap ni Jesús, Dios na totoo, iniaamo namin sa iyo ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios na masira sa amin ang mga ídolos ng labis na pag-ibig sa sarili, at ng mga pitang hindi matuwid, at si Jesús lamang ang mamahay at maghari sa mga puso namin; at gayundin ang tanging inaasahan namin sa pagsisiyam na ito, nang lalong matanyag ang kaluwalhatian ng Dios at ang kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment