Tuesday, 18 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José IX

Ikasiyam na araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikasiyam na araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na lubhang nahapis at nalumbay; niyong matatapos na ang iyong buhay sa lupa, at sapilitang iiwan mo ang Katamistamisang Jesús at ang mahal niyang Ina, masintahing Esposa mo at ikaw ay mahihiwalay sa kaibig-ibig na pakikisama sa kanila: alang-alang sa sakit na ito at sa tanging ligaya at kaaliwan ng kaluluwa mo, sapagka’t sa oras ng kamatayan mo, ikaw ay hinarap at sinamahan ng mairog na pagtingin ni Jesús, at ng mapalad niyang Ina, at ikaw ngani ay namatay na nahihilig sa kandungan ni Jesús; iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios na makamtan namin sa kasindaksindak na panahon ng pagpanaw namin sa buhay na ito ang gracia ng ating Mananakop, ang saklolo ni María masintahing Ina namin, at ang tulong mo naman, at ang aming huling paghinga ay tanggapin alang-alang sa iyo, at pagpalain ni Jesús at ni María; at gayundin ang tanging inaasahan namin sa pagsisiyam na ito, nang lalong matanyag ang kaluwalhatian ng Dios at ang kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment