Thursday, 13 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José IV

Ikaapat na araw
 
Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikaapat na araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca san José, na nagdamdam ng malaking kasakitan sa puso, niyong dalhin, at ihain sa templo ang Niño Dios, at doon mo narinig ang hula ng Santo Simeón, na si Jesus ay magdadalita ng maraming kamurahan at hirap, nang tayo ay masakop at mapakagaling, at ang kaluluwa ng Kabanalbanalang María, mahal na Esposa mo, ay mahahapis na parang inulos nang sundang: alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na ligaya ng kaluluwa mo, sa pagkaalam na mayayari ang pagtubos sa sangkatauhan, pakundangan sa pasión at kamatayan ni Jesús at sa kamahalmahalang dugo niya ay marami ang magkakamit ng Langit; iniaamo namin sa iyo, ipanalagin mo kami at hingin mo sa Dios na makamtan namin ang pakinabang ng mahal na pasión, at kami ay huwag magkasala kailanman, kundi manatili sa buhay ng gracia; at gayundin ang biyayang bukod na ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung mararapat sa kaluwalhatian ng Dios at sa kapurihan mo. Amén, Jesus, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment