Wednesday, 12 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José III

Ikatlong araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José, at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikatlong araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San Jóse, na lubha kang nalumbay sa ikawalong araw ng Panganganak sa Niño Dios, at bagaman siya ay banal, na hindi makatatangap ng kasalanan, ay sinunod sa katawan niya ang nauutos na Circuncisión, at nakita mo ang kaniyang mga luha at kamahalmahalang dugong tumulo, mga unang patak ng halagang itutubos sa sangkatauhan: alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na ligaya ng kaluluwa mo at ng mahal mong Esposa, niyong ibinati ninyo sa kaniya ang katamistamisang ngalang Jesús, ayon sa ipinahayag ng Ángel, sapagka’t siya ang sasakop sa tao iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios, na kami ay mahugasan at linisin ng mahal na dugo ng kabanalbanalang Jesús at makintal magparating man saan sa mga puso namin ang katamistamisang ngalan niya; at gayúndin naman ang tanging inaasahan namin sa pagsisiyam na ito, nang lalong matanyag ang kaluwalhatian ng Dios at ang kapurihan mo. Amén, Jesus, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment