Wednesday, 12 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José II

Ikalawang araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José, at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikalawang araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na sa hapis ng puso mo, sapagka’t doon sa Belén ay walang ibig magpatuloy sa inyo, ay dinala mo ang iyong Kabanalbanalang Esposa sa isang silungan ng mga hayop, at sa katahimikanng gabi ay dumating ang panahon ng magandang kapalaran natin, at ipinanganak ang Niño Dios: alang-alang sa kasakitang dinamdam ng iyong puso, sa panonood mo sa bagong panganak na sanggol, na nalalagay sa isang hamak na sabsaban, nababalot ng magagaspang na lampin, nahihiga sa dayami, nangangatal ng ginaw at umiiyak dahilan sa mga kasalanan namin; at alang-alang sa ganap na ligaya ng kaluluwa mo, sapagka’t sa naturang gabing yaon ay nakita mo ang pagkatotoo, na si Jesús, ang Mesías na pangako, ay sinamba ng mga Ángel at ng mga pastor; iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios, na lisanin namin ang mga kaparangalanan, at ang aming mga kaluluwa ay maging malinis na hihigan at bahay, na mahiligan ni Jesús at matahanang magparating man saan, ipagkaloob sa amin ang mahal na kapayapaan ng langit at gayundin ang biyayang bukod na ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung nararapat sa kaluwalhatian ng Dios at sa kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment