Tuesday, 11 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José I

Unang araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin.

Panalangin sa unang araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na nagdamdam nang malaking lumbay at hapis, sa pagmamasid nang kabuntisan nang kabanalbanalang María, mahal na Esposa mo, sapagka’t ang misterio ay nalilihim sa iyo: at bagaman sumisigla ang loob mo, sa maliwanag na pagkakilala ng matataas na kabanalan niya, at kalinisan ng pagka-Virgen, ikaw ay lubhang nalulumbay sa nakikita ng iyong mga mata, at yayamang ikaw ay taong banal ay hindi mo minagaling ang siya ay pagbintangan at isumbong, kundi ang umalis at humiwalay sa maligayang pakikisama sa kaniya, kahit lubhang minamapait ng puso mo ang ganoong paghiwalay: alang-alang sa sakit na ito, at sa dakilang ligaya ng kaluluwa mo, niyong sinabi sa iyo ng Ángel, na ikaw ay huwag matakot, sapagka’t sa kapangyarihan ng gracia ng Espíritu Santo, ay Anak ng Dios ang ipinaglihi ng kabanalbanalang María, mahal na Esposa mo, iniaamo namin sa iyo hingin mo sa Dios na Panginoon natin, na iligtas kami sa lahat na kaligaligan, ng makamtan namin sa buhay na ito ang katahimikan ng loob, at kapayapaan nang kaluluwa; at gayundin ang tanging inaasahan namin sa pagsisiyam na ito, nang lalong matanyag ang kaluwalhatian ng Dios, at ang kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ngayon ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob sa maluwalhating Patriarca San José ang biyayang bukod na ninanasa, at inaasahang makakamtan: at saka ang sumusunod na huling panalangin sa araw-araw.

No comments:

Post a Comment