Tuesday, 11 March 2014

Mga Panimulang Panalangin sa Pagsisiyam kay Señor San José

Pag-aantanda
Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo po kami, Panginoon naming Dios, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espíritu Santo. Amén.

Pagsasanay sa pagsisisi
Panginoon kong Jesucristo, Dios na totoo at Tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa Iyo, na ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko na iniibig kong higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na ako muling magkakasala sa Iyo, at nagtitika naman akong magkukumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin Mo rin alang-alang sa Iyong mahal na Pasión at pagkamatay Mo sa Cruz dahilan sa akin. Amén.

Panalangin sa araw-araw
Maluwalhating Patriarca San José, Esposo ng Kabanalbanalang María, kinilalang ama ni Jesús, kagalingan, saklolo, at pintakasi namin, kami ay nagpapatirapa sa mga paa mo, at nag-aalay sa iyo ng pitong Ama namin, pitongAba, Ginoong María, at pitong Gloria Patri,alaala at galang sa dakilang pitong sakit, atpitong ligaya, na dinamdam mo sa buhay naito: gayundin naman sa parating pagkahapismo hanggang tumutubo ang kalinislinisang katawanng Niño Jesús, na natatalastas mo nabalang araw ay lubhang pasasakitan, at ipapakosa isang Cruz; at sa malaking lumbay mo, niyongikaw ay papanaw sabuhay na ito, at mahihiwalaysa kaibig-ibig na pakikisama kay Jesúsat kay María; at sa mga kaaliwan at ligaya ng puso mo, sa pagnamnam ng matatamis na bunga ng kabanalan at gracia, na makakamtanng tao sa mahal na kahoy ng Cruzat sa pagharap sa iyo ng maawaing Jesús atng masintahing Ina niya sa panahon ng huling pagpanaw mo. Hinihingi namin ang iyongpagkakalinga, nang ipagkaloob sa amin ng
Dios ang mga biyayang iginagawad mo samga tunay na mawilihin sa iyo, at ang bukodna ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung mauukol sa lalong malaking kaluwalhatianng Dios, sa kapurihan mo at sa kagalingan ng mga kaluluwa namin. Amen.

Pitong Ama namin, pitong Aba, Ginoong María at pitong Gloria Patri; at ang sumusunod na tanging Panalangin sa bawat araw.


No comments:

Post a Comment