Tuesday, 11 March 2014

Mga Panapos na Panalangin sa Pasisiyam kay Señor San José

Huling panalangin sa araw-araw
¡Oh Dios na walang hanggan at makapangyayari sa lahat!, na nabighaning pumili, at bukod na minagaling mo sa tanang lalaki ang aming Amang si San José, nang siya ay maging Esposo ng Virgen María at saklolong tapat nang kalinisan ng kaniyang pagka-Virgen: amang kinilala at lubhang maingat ni Jesús, saksing nakatalastas ng lalong matataas na misterios, taong pinagkatiwalaan ng mga lalong lihim na inakala mo, Hari at panginoon ng mahal mong pamamahay at familia, si Jesús at si María na inalagaan niya at pinakain ng kinikita sa pagod at pawis ng kaniyang katawan, sinamahan at pinaglingkuran sa mga hirap at paglalakbay, sinaklolohan at ipinagtanggol sa mga panganib at pag-usig; at sa pagganap ng katungkulang ito, ay parang aliping mabait na tunay na umalinsunod sa kamahalmahalang loob mo. Alang-alang sa mga karapatan nitong kabanalbanalang Patriarca, iniaamo namin sa iyo, Panginoon kong Dios, na ikaw ay mahabag sa karupukan at kasalatan namin, patawarin mo ang aming mga kasalanan at bigyan mo kami ng gracia, nang maganap namin ang aming mga katungkulan at masunod ang mga mahal na utos mo, at kami ay manatili sa paglilingkod sa iyo hanggang sa katapusan ng aming buhay, nang makamtan namin ang magandang kamatayan at ang mapalad na buhay sa langit magparating man saan. Amén, Jesus, María y José.

Antífona
Bumangon si José sa pagtulog, ginawa niya ang iniutos ng Ángel ng Dios at minagaling ang pakikisama sa kaniyang Esposa.
V. Inihalal siyang Panginoon nang kaniyang pamamahay.
R. At parang may-ari nang buo niyang kayamanan.

Panalangin
¡Oh, Dios!, na sa mataas na pamamahala ay minagaling mo at inibig, na ang mapalad na si José ay maging Esposo ng Kabanalbanalan mong Ina; iniaamo namin, ipagkaloob mo, na ang pintakasing kinikilala namin at iginagalang sa lupa, ay siyang tumulong sa amin at kami ay marapat na ipanalangin niya sa langit. Amén.

Ngayon mangyayaring dasalin kung awitin ang mga Dalit.

No comments:

Post a Comment