Tuesday, 11 March 2014

Mga Dalit kay Señor San José

Estribillo
Dakila sa calangitan
Ang iyong pamamagitan!
José, kami ay kaawaan
Sa buhay at kamatayan.

Unang sakit
Lubhang naligalig ka,
Sa masid na si María,
Naglihi at naging Ina:
Ito’y talinhagang sadya,
¡Ano ang iyong kalumbayan,
Nang ito’y iyong namasdan!

José, kami ay kaawaan, etc.

Unang tuwa
Nang sa iyong pagkatulog
Winika ng Ángel: “Tanto,
Ang bunga ng Esposa mo
Ay sa Espíritu Santo.”
Takot mo at kalumbayan
Napalitan nang katuwaan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikalawang sakit
Nang si Jesús ay namasdan
Nahihiga sa sabsaban,
Puso mo’y pinaglampasan
Ng sibat ng kalumbayan;
Dala sa malaking habag
Sa kaniyang kalagayan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikalawang tuwa
Mga Ángel ay nagkanta,
Nagsamba ang mga bantay
Ng pagsilang sa liwanag
Ni Jesús na Poong mahal:
Ika’y naginhawahan
Sa malaking katuwaan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikatlong sakit
Nalunusan kang totoo,
José, nang tumulo ang dugó
Sa mahina ang iyong bunsó,
Ang sinta ng iyong pusó:
Sa sanggol na sinugatan
Ika’y lubhang nahambal.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikatlong tuwa
Ang sanggol na iyong tangan
Si Jesús ay pinangalan;
Ngalang katamistamisan
Turo ng Amang marangal:
Pagsambit mo nitong ngalan
Ika’y naginhawahan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikaapat na sakit
Ang hinulang mga hirap
Kay Jesús na iyong hirang,
Sa Esposa mo’y naging sibat
At sa iyo’y nakasindak:
Puso mo’y lubhang nalumbay
Sa kay Simeóng pahayag.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikaapat na tuwa
Nang ika’y pahayagan
Na si Jesús na mahal
Sasakop sa kasalanan
Sa abang lipi ni Adán,
Lumbay mo ay nahahalinhan
Nang dakilang kasayahan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikalimang sakit
Si Jesús at si María
Sa Egipto iyong dinala,
Nang mailayo mo sila
Kay Herodes na kuhila,
¡Laking hirap, laking pagal
Ang tiniis mo sa raan!

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikalimang tuwa
Sa makita mo ang larawan,
Sa mga diablong tahanan,
Niyong ipinagwasakan
Ni Jesús sa Egiptong bayan,
Pagod mo at kalumbayan
Agad ay napawing tanan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikaanim na sakit
Sa Judea umuwi ka
Kasama ng mag-ina,
¡Laking hirap ang binata
Nang marinig mo ang balita,
Na si Arquelaong sukaban
Ang kaharia’y natangnan!

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikaanim na tuwa
Ng masasarap na wika
Ng Ángel inaliwka:
Sa inyo umuwi na
Kasama ng mag-ina
Ang loob mo ay tumapang
At Ángel ay kasama.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikapitong sakit
¡Laking hirap mo nanga,
Nang si Jesus ay nawala,
At namasdan mo ang Ina,
Na lubhang nagdadalita!
Ang lumbay mo’y naululan
Sa bagsik ng kahirapan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Ikapitong tuwa
Niyong sa templo’y nakita
Si Jesús na iyong sinta,
Ang tuwa mo’t ni María
Sa puso’y di nagkasya;
Ang dati mong kalumbayan
Napalitan nang katuwaan.

José, kami ay kaawaan, etc.

Kahingian kay Poon San José
Sa pitong ligaya’t sakit
Na ngayon aming inawit
Kami ay iyong kalarahin
At iligtas sa panganib
Kaming lahat ay pakamtan
Ng ligayang walang hanggan.

José, kami ay kaawaan

Sa buhay at kamatayan.

Amén, Jesús, María y José.

V. Inihalal siyang Panginoon ng kaniyang pamamahay.
R. At parang may-ari nang buo niyang kayamanan.

Panalangin.
Iniaamo namin sa iyo, Panginoon kong Dios, na kami ay tulungan ng mga karapatan ng Esposo ng Kabanalbanalan mong Ina, nangmakamtan namin sa pamamagitan niya anghindi naabot ng aming nakakayanan. Ikaw nanabubuhay at naghahari magparating man saan. Amén.

No comments:

Post a Comment