Sunday, 30 March 2014

IV Sunday in Lent A.D. 2014

On 30 March 2014, Fourth Sunday in Lent, Reverend Father Michell Joe B. Zerrudo celebrated Mass at the Parish of the Holy Family in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


From the procession until the vesting after the aspersion.


From the prayers at the foot of the altar until before the Consecration.At the Consecration.From the distribution of Communion until the recessional.
Ut in omnibus laudetur Dominus.

All photos © Maurice Joseph M. Almadrones

Tuesday, 25 March 2014

Annunciation A.D. 2014

Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis : adducéntur Regi vírgines post eam : próximae ejus adducéntur tibi in laetítia ex exsultatióne.

On 25 March 2014, Tuesday, Annunciation of the Blessed Virgin Mary, Reverend Father Michell Joe B. Zerrudo celebrated Mass at the Parish of the Holy Family in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


From the start of the Mass until before the Consecration.

At the Consecration.From the Communion until the Last Gospel.


Ut in omnibus laudetur Dominus.


All photos © Maurice Joseph M. Almadrones

Sunday, 23 March 2014

III Sunday in Lent A.D. 2014

On 22 March 2014, Third Sunday in Lent, Reverend Father Michell Joe B. Zerrudo celebrated Mass at the Parish of the Holy Family in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


At the Epistle and at the Gospel, and during the homily.
At the Consecration.Ut in omnibus laudetur Dominus.


All photos © Juhnar Anicetus C. Esmeralda

Wednesday, 19 March 2014

Saint Joseph, Patron of the Universal Church A.D. 2014

Justus ut palma florébit : sicut cedrus Líbani multiplicábitur : plantátus in domo Dómini, in átriis domus Dei nostri.

On 19 March 2014, Wednesday, feast of Saint Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary, Confessor, Patron of the Universal Church, Reverend Father Michell Joe B. Zerrudo celebrated Mass at the Parish of the Holy Family in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


From the prayers at the foot of the altar to the homily.

At the Consecration.Ut in omnibus laudetur Dominus.

All photos © Maurice Joseph M. Almadrones

Tuesday, 18 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José IX

Ikasiyam na araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikasiyam na araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na lubhang nahapis at nalumbay; niyong matatapos na ang iyong buhay sa lupa, at sapilitang iiwan mo ang Katamistamisang Jesús at ang mahal niyang Ina, masintahing Esposa mo at ikaw ay mahihiwalay sa kaibig-ibig na pakikisama sa kanila: alang-alang sa sakit na ito at sa tanging ligaya at kaaliwan ng kaluluwa mo, sapagka’t sa oras ng kamatayan mo, ikaw ay hinarap at sinamahan ng mairog na pagtingin ni Jesús, at ng mapalad niyang Ina, at ikaw ngani ay namatay na nahihilig sa kandungan ni Jesús; iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios na makamtan namin sa kasindaksindak na panahon ng pagpanaw namin sa buhay na ito ang gracia ng ating Mananakop, ang saklolo ni María masintahing Ina namin, at ang tulong mo naman, at ang aming huling paghinga ay tanggapin alang-alang sa iyo, at pagpalain ni Jesús at ni María; at gayundin ang tanging inaasahan namin sa pagsisiyam na ito, nang lalong matanyag ang kaluwalhatian ng Dios at ang kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

Monday, 17 March 2014

Pagsisiyam kay Señor San José VIII

Ikawalong araw

Lumuhod sa harapan ng isang altar o larawan ng Patriarca San José, ihain ang puso sa Dios, ialay ang panalangin at panimdim sa lalong malaking kaluwalhatian niya, at sa kapurihan ng Kabanalbanalang María, at ng mapalad na si San José at dasalin ang mga panimulang panalangin. Ang lahat ay para rin ng unang araw, bukod dito sa nasusunod na panalangin na siya lamang ang binabagong halinhan.

Panalangin sa ikawalong araw
Kabanalbanalang Ama at Patriarca San José, na parating nalulumbay sa pagmamasid na ang mahal na katawan ng Kalinislinisang Jesús ay tumutubo at lumalaki, sapagka’t malalarawan sa loob mo at parang nakikita araw at gabi ang mababangis na hirap, na dadalitain ng kaniyang pagkatao sa mahal na pasión at pagkamatay niya sa Cruz; alang-alang sa sakit na ito at sa ganap na kaaliwan at ligaya ng kaluluwa mo, sa pagninilay ng mga dakilang biyaya ng gracia at kaluwalhatian, na makakamtan ng sangkatauhan sa pasión at kamatayan ng Mananakop natin, iniaamo namin sa iyo, ipanalangin mo kami at hingin mo sa Dios na matutuhan naming pasalamatan ang dinalita niyang lahat dahilan sa amin sa kamahalmahalang katawan niya, at pagpilitang sawatain ang mga pitang hindi matuwid ng mga katawan namin, at umalinsunod sa mahal niyang loob sa anumang lumbay at hirap, at gayundin ang biyayang bukod na ninanasa namin sa pagsisiyam na ito, kung mararapat sa kaluwalhatian ng Dios at sa kapurihan mo. Amén, Jesús, María y José.

Pasiglahin ang pananalig ng isa’t-isa, at hingin sa sariling loob ang tanging ninanasa at saka ang huling panalangin sa araw-araw.

Sunday, 16 March 2014

II Sunday in Lent A.D. 2014

On 16 March 2014, Second Sunday in Lent, Reverend Father Michell Joe B. Zerrudo celebrated Mass at the Parish of the Holy Family in the Diocese of Cubao. Assisting were members of the Societas Ecclesia Dei Sancti Ioseph – Una Voce Philippines.


During the aspersion and the prayers at the foot of the altar.
At the Gospel and during the homily.At the Consecration.Ut in omnibus laudetur Dominus.

All photos © Maurice Joseph M. Almadrones